Get Adobe Flash player

ขั้นตอนการใช้บริการ

  • แจ้งขนาดตู้ปลาและประเภทปลาที่อยากเลี้ยง
  • นัดดูสถานที่จริง
  • เสนอราคา
  • ตอบยืนยันการขอรับบริการและชำระเงินมัดจำ
  • ประสานงานกับอินทีเรีย ( Built In )
  • ติดตั้งตู้ปลา
  • ส่งงาน